Asankrangua-lisensen, områdene rundt og gullpotensialet

Asankrangua-lisensen til Hudson Bay Resources ligger i Ghana, Vest-Afrika. Området blir også kalt gullkysten.

Vest-Afrika-Ghana-Asankrangua

Lisensen er på 137 km2 og ligger i det som kalles Asankrangwa Gold Belt. Det er ett av mange «gold belts» som ligger i det som kalles Birimian Greenstone Belt. Dette er nærmere beskrevet i slutten av teksten.

Lisensen grenser også til den gullførende Tano-river i vest.

Nabolisensen i vest, Enchi Project, har dokumentert over 1 mill. unser gull som kan bli tatt ut som open pit-gruve (steinbrudd). Her er det dokumentert og kartlagt at malmkroppene går videre nedover i bakken. Man regner med at man vil utvinne 65-70.000 unser gull i året her. Geologien er den samme som på Asankrangua lisensen.

Illustrasjonen viser Asankrangua-lisensen

Asankrangwa Gold Belt har flere store gullgruver. Litt lenger nord ligger bl.a. Asanko-gruven som i løpet av 2018 vil produsere rundt 220.000 unser gull i året. Fullt utbygget er den planlagt å produsere 400,000 unser i året. Litt nord vest ligger Chirano gruven med 270,000 unser i året. Denne ligger i Sewfi Gold Belt. Legg merke til at Sewfi og Asankrangwa Gold Belt tidvis nesten går sammen.

I øst ligger Ashanti Gold Belt. Her er det enorme gullgruver og gullforekomster, og de ligger tett. Hittil har man produsert over 40 mill. unser gull. Ashanti er langt mer utforsket enn Asankrangwa Gold Belt, men det er sannsynlig at man vil finne flere store gullforekomster også her i årene som kommer. Geologien er i hovedsak den samme.

Asankrangua lisensen har mange store gullgruver i umiddelbar nærhet. Disse har store påviste gullreserver og ressurser. Asankrangua er merket med rød pil og blått. Hele området ligger i Birimian Greenstone Belt om er hovedbetegnelsen på området.

Gullmineraliseringer og gullfunn på lisensområdet

Lisensen til Hudson Bay Resources ligger sentralt i området til Asankrangwa Gold Belt. Etter som gruveindustrien i de senere år har fokusert mere og mere på Asankrangwa i denne regionen, har HUBR sin lisens etter hvert blitt «omringet» av internasjonale gruveselskaper som allerede er i produksjon bare noen titalls kilometer unna.

Det er funnet gull på det meste av lisensområdene. I flere lag, i elvegrus, jord og i fast fjell hvor det er tatt prøver. Prøvene er tatt som rene jordprøver og i elvesedimentene, gjerne i forbindelse med bekk og elvemøte. Det er et nettverk av elver og bekker innenfor lisensområdet. Dybden på prøvetakingen har vært ifra 0.3 til 0.5m. Prøvene har i hovedsak gitt 0.5 til 3 g/t i elvesedimentene og opptil 6 g/t gull i jordprøver.

Når man vet at disse prøvene er tatt i de øverste lag, er resultatene mer enn svært lovende. Gull synker ned i de lavere lag grunnet sin tyngde. Gullet som er i elver og bekker er vasket ut fra berg og masse innenfor lisensområdet.

Ashanti Gold Belt har dokumentert over 80 mill. unser gull som utvinnbart. Asangrangwa Gold Belt har hittil dokumentert rundt 3-4 mill. unser gull. Dette forteller at det enda er mye gull å avdekke her. Etter hvert som ny viten materialiserer seg, øker også størrelsen på det aktuelle «gold belt», som vist i illustrasjonen under. 

Asankrangwa Gold Belt er enda lite utforsket, særlig i den sørlige i delen. Det er funnet store gullmineraliseringer i nord.

Mulighetene

Store deler av lisensområdet er også godt egnet til alluvial gullutvinning, noe som gir selskapet store muligheter til å starte opp med alluvial gullutvinning ganske raskt. Overskuddet av dette kan bl.a. pløyes inn i videre utvikling av gullmineraliseringene i fast fjell eller investeres i flere alluviale anlegg.

Velger man å satse på og dokumentere gullforekomstene om til ressurser og reserver, vil dette bidra til å høyne verdien på selskapet. Et annet alternativ kan være å farme out videre utforskning og utvikling av områder med gullmineraliseringer i fast fjell. Man får være med på en verdiøkning, uten økonomiske forpliktelser, frem til gruveoppstart. Mulighetene er med andre ord flere.

Vest i lisensområdet er det påvist tre gullmineraliseringer i fast fjell, to er utforsket. Disse er døpt Block A1 og A2. Området ligger like ved Tano river. Her har man ved hjelp av Auger drilling påvist gehalter på opptil 26 g/t. Man har i hovedsak boret ned til 3-7 m. Gullårene ligger flere steder synlig i fast fjell. Dette gjerne i forbindelse med vulkanske trender, kvarts og arsenikk i berg. Det er tidligere funnet enorme gullforekomster i Ghana som har nettopp denne geologien. Ofte er disse gullkorridorene flere kilometer brede.

Man er sikker på at det er gullmineraliseringer videre nedover i grunnen. Vulkanske trender går som kjent nedover i grunnen. Det virker å være slik at gullgehalten øker både i fast fjell og i jordsmonnet når man går dypere ned i bakken.

Man har også gjort funn av gullmineraliseringer på et lovende område lenger sør i lisensområdet. Dette benevnt som Block B. Her har man bare gjort noe utforskning og så langt ser det lovende ut også her.

Skal Block A utvikles videre og oppnå en status som en malmforekomst etter internasjonale standarder, må det gjøres en del videre forskning. Dette i form av boreprogram, geofysiske målinger osv. Det man vet i dag er at det forsiktig er antydet opptil 600.000 unser gull, men man har foreløpig bare pirket litt i bakken.

Målet til selskapet er å dokumentere en eller flere drivverdige reserver av gullmalm i lisensområdet

Det er det kanadiske 43-101 dokumentet som setter standard for dette arbeidet. En gullforekomst blir kvalifisert etter følgende standard:

Laveste først:

1. Antatt gull- eller malmmengde

2. En indikert malmmengde

3. En sannsynlig gull- eller malmmengde

4. Bevist malmreserve

Hva må gjøres?

For å oppnå status som en bevisst malmreserve må forekomsten bores opp med ca. 50 m mellom borehullene, dette i et gridsystem. Det må også bores ulike profiler. Det må selvfølgelig gjøres en del utforskning og boringer før man kommer så langt at man kan begynne å bore opp beviste reserver.

Ute i gruveverdenen, og særlig når det gjelder produserende gullselskaper, er det ofte beviste reserver som teller. Det er det mange investorer ser etter. En bevist malmreserve er sikkerhet og høyner verdien på en forekomst radikalt.

På slutten av 1990 tallet var man mer løssluppen med beregninger av malmforekomster, men så kom den svære skandalen hvor et juniorselskap rapporterte om enorme gullfunn i Asia. Dette var en bløff av dimensjoner. Da det ble oppdaget raste mange gruveselskaper på børsene. Derfor laget man en enda strengere standard slik at dette ikke skulle skje igjen.

Kvalifiseringen av gull og malmforekomster har flere likhetstrekk med hvordan det blir gjort vedrørende oljeforekomster. Dette er en lettfattelig info om dette. Kvalifisering av gull og malmforekomster er et eget fag, men det er greit å sette seg inn i hovedprinsippene.

Det må også nevnes at mange gullforekomster har den såkalte nuggeteffekten. Da finner man mer gull når man starter utvinningen enn tidligere boringer har klart å avsløre.

Boreprogram koster ca. 1000 kr pr. meter boring. Da er analyser inkludert. Borekjernene er viktige å ta vare på. Eksempelvis har det ofte vist seg at ny teknologi kan avsløre nye ting om en malmforekomst. Da er det viktig å ha tilgang til borekjernene.

Én ting som er avgjørende når det dokumenteres gullforekomster, er at man finner mye tonnasje med gullmalm. Mange tror at gullgehalten er avgjørende, men det nytter lite med høye gehalter hvis man ikke har mye tonnasje. Mange av de største gullgruvene har gullgehalter på mellom 1-2 g/t. De har dokumentert en tonnasje på mange millioner tonn med gullholdig malm. Dermed kan man bygge store utvinningsanlegg som kan behandle store mengder med malm og derav få høy gullproduksjon.

Kort sagt: Big is beautiful.

Birimian Greenstone Belt

Blå pil viser posisjonen til Asankrangua-lisensen

Asankrangua-lisensen til Hudson Bay Res. befinner seg i Birimian Greenstone Belt. Denne dekker over 350.000 km2. Den har veldig mange gullforekomster i verdensklasse. Dette i Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Senegal (Vest-Afrika.) De fire største befinner seg øst, nord-øst og sør-øst for Asankrangua lisensen.

De fleste Birimian-vertikale gullmineraliseringer forekommer i korridorer på 10 til 15 kilometer bredde, og i overgangssonen mellom vulkanske bånd og sedimentbaser som er preget av regionalt omfattende skjæresoner. De er ofte konsentrert langs kantene av vulkanske belter, gjerne i forbindelse med kvartsganger.

Vulkanske trender avdekket på Asankrangua-lisensen

Status for Ghana pr. juni 2018

Liste over gullforekomster i Birmian Greenstone Belt Vest-Afrika. Mange ligger i nærheten av Asankrangua-lisensen. Enchi er tilkommet i etterkant av denne listen.

Navn

Land

Mengde gull i unser

Obuasi

Ghana

42,300,000

Tarkwa

Ghana

30,000,000

Afaho

Ghana

27,127,024

Akyem

Ghana

20,300,000

Loulo

Mail

18,500,000

Sadiola

Mali

18,500,000

Prestea

Ghana

10,000,000

Dossi

Burkina Faso

9,400,000

Teberbie

Ghana

9,200,000

Siguiri

Guinea

7,500,000

Mana

Burkina Faso

7,100,000

Morila

Mali

7,000,000

Inata

Burkina Faso

6,700,000

Essakane

Burkina Faso

6,200,000

Kiaka

Burkina Faso

5,900,000

Konongo

Ghana

5,600,000

Bomboré

Burkina Faso

5,300,000

Syama

Mali

5,200,000

Bissa Hill

Burkina Faso

5,100,000

Bibiani

Ghana

5,000,000

Chirano

Ghana

5,000,000

Tongon

Cote d’ivoire

4,500,000

Banfora

Ghana

4,500,000

Yatela

Mali

4,500,000

Gaoua

Burkina Faso

4,400,000

Fekola

Mali

4,200,000

Abosso

Ghana

4,000,000

Sabodala

Mali

4,000,000

Massawa

Mali

3,600,000

Bélahouro

Burkina Faso

3,500,000

Tabakoto-Segala

Mali

3,500,000

Karma

Burkina Faso

3,400,000

Konkera

Burkina Faso

3,300,000

Bogoso

Ghana

3,300,000

Batie West

Burkina Faso

3,100,000

Damang

Ghana

3,000,000

Obotan

Ghana

2,800,000

Samira Hill

Burkina Faso

2,500,000

Iduapriem

Ghana

2,300,000

Houndé

Burkina Faso

2,200,000

Taparko

Burkina Faso

2,200,000

Vindaloo

Burkina Faso

2,200,000

Natougou

Burkina Faso

1,800,000

Youga

Burkina Faso

1,600,000

Bonikro

Cote d’ivoire

1,300,000

Kalsaka/Sega

Burkina Faso

1,200,000

Poura

Burkina Faso

1,200,000

Tanlouka

Burkina Faso

1,200,000

Salman

Ghana

1,200,000

Bouly

Burkina Faso

1,100,000

Yaramoko

Burkina Faso

1,100,000

Souma

Burkina Faso

760,000

Nabanga

Burkina Faso

700,000

Mapan

Ghana

700,000