Kort historikk

 • Hudson Bay Resources AS ble etablert i 1995 med det formål å identifisere strategiske og langsiktige gull-konsesjoner.
 • Etter prospektering i Canada (derav navnet) snudde man også blikket mot Ghana og i år 2001 valgte selskapet å konsentrere den vesentligste videre innsats mot en stor og meget lovende konsesjon i Ghana – dvs. Asankrangua-lisensen på hele 137 km2.
 • Det var i 2001 en slags «pionertid» for dette området. Lisensen lå da relativt perifert i forhold til daværende gullindustri, noe som igjen muliggjorde erverv av lisensen til en overkommelig pris. Selskapets Geolog – Boye Flood og hans selskap Geologiske Tjenester AS – igangsatte straks kartlegging av utvalgte områder på denne lisensen og resultatene var positive.
 • Boye Flood (som er en anerkjent geolog med gull som spesialfelt) uttalte da: «Dette er faktisk noen av de mest lovende områder jeg noensinne har vært med å prospektere»!
 • I dag viser det seg at selskapets valg av strategisk satsingsområde var en «innertier» og nesten all gullindustri i Ghana konsentrerer seg nå om etablering i dette området som kalles den nye «Golden Circle» i Ghana.

Geolog Boye Flood fra Geologiske Tjenester AS på feltarbeid i Ghana.

 • HUBR har siden 2000-tallet, brukt betydelige midler på kartlegging av lisensen og ikke minst sørget for å holde lisensen oppdatert og årlig fornyet i forhold til myndighetene i Ghana.
 • Selskapet har, gjennom prospektering over hele lisensen og ledet av Boye Flood, kommet til den fasen hvor man har valgt å konsentrere seg om 3 spesielt gullrike områder og få disse skikkelig dokumentert etter dagens gjeldende verdensstandarder for industrien.
 • Et slikt område godkjent som en ferdig «Mining License» kan omsettes for flere millioner USD i det åpne markedet i dag. På Asankrangua-lisensen kan det synes å være et potensial for å stykke ut opp mot 10 separate «Mining Licenses» over tid.
 • Denne dokumentasjonen er imidlertid kostbar og innebærer bla. systematisk diamantboring av hele kjerneområdet for å få utstedt en senere omsettelig «Mining License».
 • For å dekke løpende kostnader fremover er selskapets ide å starte en alluvial gullproduksjon (som betyr: gullproduksjon fra løs masse ) på det mest lovende området for slik produksjon. Dette er nå identifisert og uttestet.
 • Testproduksjonen, med svært enkelt og lånt utstyr i fjor, viste resultater opp mot 400 gram gull pr. dag. Ekvivalent med ca. 130.000 kroner dagen! Dette er meget gode resultater det dårlige produksjonsutstyret tatt i betraktning, noe som viser viser hvor gullrik massen i området kan være. 
 • Målsettingen er derfor å etablere to nye produksjonslinjer i samme område og med mål om å oppnå en produksjon på opp mot 1 kilo gull pr dag (ca. 300.000 kroner ved lokalt salg).
 • I neste runde vil så deler av produksjons-fortjenesten allokeres inn i dokumentasjonsprogrammet for de andre potensielle «Mining Lisensens» på vårt område. Disse vil igjen kunne selges i det åpne markedet f.eks. til den tunge internasjonale gruveindustrien, som ofte ønsker å starte «hard rock» mining. En industri som allerede har «banket på døren» og gjerne vil samarbeide i dag, men disse vil da normalt tilby dårligere betingelser enn om vi selv dokumenterer områdene helt frem til endelige «Mining Lisences»…
 • En slik strategi gir en spredning av risiko, kombinert med en mulig betydelig oppside ved salg av enkeltstående lisenser. 
 • Selvsagt vil også noe av fortjenesten fra den planlagte «Alluviale»-produksjonen hentes hjem til Norge dersom dette anses som overskuddslikviditet som ikke trengs i Ghana.
 • Selskapet vil også søke å utvide den «Alluviale»-produksjonskapasiteten med flere anlegg gradvis – ettersom økonomien tillater det. Det er nær sagt «ingen begrensning» på antall vaskeanlegg som midlertidig kan plassere ut rundt i områdets elveleier. Så potensialet er stort – bare selskapet får igangsatt den første viktige cash flow.

 

Konklusjon 

 • Det er viktig å merke seg at vi vi i dette prosjektet ikke skal lete etter mulige gullfunn. Gullet er der i betydelig grad og det er allerede 100% avklart gjennom årelang prospektering og nå senere en vellykket prøveproduksjon som leverte over all forventning.
 • Basert på de resultatene selskapet har fra sin mangeårige prospektering og kartlegging av området med våre geologers indikative estimater – samt nå senere også tall basert på kjerneboringer i tilstøtende områder fra naboselskaper – synes konsesjonen å inneholde et betydelige potensial. Og prisingen av selskapet i dag ved dette aksjesalget – er enkelt sagt – satt til kun ca 1% av de verdier våre geologer har anslått at hele konsesjonen kan inneholde. Dette er selvsagt i dag kun vage estimater og de reelle verdiene vil først langsomt materialisere seg etter hvert som kartleggingen av de omtalte områder blir gjennomført, parallelt med at vår egen alluviale gullprodusjon startes opp og økes suksessivt.
 • Med en slik forsiktig og selvfinansierende ekspansjons-strategi bør relativt lite penger investert over noe tid kunne gi en betydelig gevinst …
 • Ad. Notering av Hudson Bay Resources AS:
  Selskapet har en klar målsetting om å bli børsnotert når man har kommet i en stabil produksjon og vil da sikte mot notering på den nye Mercur-listen til Oslo Børs.Ved en fremtidig børsintroduksjon antas emisjonskursen å bli høyere enn ved dagens interne nedsalg av denne begrensede transje av selskapets egne aksjer. (Oppad begrenset til 1 Mill. Euro pga. EU-reglene for denne type «folke»-crowdfunding).

 

Bonus

Pga. den tiltagende interessen rundt Klondike og den økende gullvirksomheten der  – har selskapet de siste årene, gjennom gamle kontakter i Canada tilbake fra 1990 tallet, også «claimet» ut en dal med ikke utvunnet grunn – såkalt «Virgin Ground».

Området – Tyrell Creek – ligger øverst i det kjente 60 Mile River systemet oppstrøms fra Dawson City og synes også å ha et betydelig potensial – men selskapet vil i første runde nå KUN benytte mindre midler på å sikre og beholde dette området for fremtiden og konsentrere det alt vesentlige av ressurser mot Ghana-prosjektet da forekomsten der allerede er påvist å være betydelig og lett utvinnbar for alluvial produksjon.

Bonus II

Pga. et mangeårig samarbeide med et Svensk-Ghanesisk selskap – Courmack AB – har HUBR også fått tilbud på en opsjon om å kunne anskaffe flere tilleggs-konsesjoner i nærliggende områder for senere utvikling.

Opsjonsavtalen vil kunne bidra til at HUBR kan få tilgang til verdifullt land for kommende år, som senere kan utvikles til «Mineral Licenses» på samme måte som selskapet nå skal gjøre på sitt eget område først.

Området vi har blitt forespeilet i denne forbindelse omfatter samlet hele 800 km2 – og kan i en fremtid med tilgjengelig kapital fra egen virksomhet være en «Company maker» av virkelig internasjonal størrelse. Men disse områdene jobbes det nå med å sikre som potensielle tilleggsområder, da det ikke koster nevneverdig å beholde disse over de nærmeste årene.

Se de ytterliggere potensielle lisensene beskrevet her:

 

Men hovedfokus for styret er at selskapet skal sikre seg reserver – men samtidig heller ikke «gape over for mye» nå i en viktig startfase der vi ønsker å legge grunnlaget for all videre ekspansjon som nemlig er: Egen produksjon!

Så oppstart av produksjonslinjene vil ha det primære fokus nå i 2018 og 2019.

Hudson Ghana Gold Ltd. som er navnet på oppdragsgiver i deler av denne Power Point-presentasjonen var HUBR sin tidligere stedlige representant i Ghana før rettigheten ble overført inn i vårt felles selskap som i dag eier lisensen og som heter Afro Scandic Ltd.

En typisk dagsproduksjon under testfasen.