Hudson Bay Resources AS har som kjent inngått et nært samarbeid med det svenske selskapet Courmack AB om en aktiv videreutvikling av storlisensen i Ghana!

Etter lang tids søken etter riktige samarbeidspartner i Afrika fant man endelig våren 2015 den rette og Skandinaviske partner for felles videreutvikling av den omfattende lisensen i Ghana.

Courmack AB er en erfaren partner med de rette ressursene både menneskelig, økonomisk og faglig – og – ikke minst – med aktiviteter og tilstedeværelse av personell i Ghana!

Nyhet: Hudson Bay Resources AS og Courmack AB utvider nå samarbeidet til også å gjelde en felles produksjons-samkjøring på alle rettigheter og konsesjoner de respektive selskaper besitter i Ghana.

Kort fortalt går avtalen ut på at begge selskapene nå sammen vil starte alluvial utvinning av gull basert på en 50/50 avtale som dekker både det felles området – «Asankrangua» – på 147 Km2 som selskapene eier sammen gjennom selskapet Afro Scandic Ltd – samt at Hudson Bay Resources AS nå også får delta med 50% i produksjonen på samtlige andre av Courmack AB sine egne områder. De områdene innebefatter i dag de 20 «small scale» konsesjonene nær byen Takordi, den 9 km2 store konsesjonen «Asthar» i Kibi gullbeltet samt den enorme og u-utforskede «Kings Cross» konsesjonen på hele 1020 Km2 i Brong-Ahafo gullbeltet.

Avtalen er signert for 5 år med en opsjon til fornyelse for ytterligere 5 år til.

Med denne avtalen er Hudson Bay Resources AS sikret et betydelig volum av meget rik produksjonsgrunn for mange år fremover. Prøveproduksjon vil derfor bli startet opp så snart som mulig slik at selskapene kan bygge «sten på sten» gjennom en positiv cash-flow fra produksjonen og således også vil kunne eksplorere og utvikle produksjonen i disse nye og enorme områdene videre etter en progressiv plan.

Forlengelse av SAMREBOI prospekteringslisens!

Afro Scandic Ltd sin lisens befinner seg i Asankrangua – midt i indrefileten av Ghanas gullreserver og er på hele 147 km2. Tidligere prøver tatt med auger drilling viste høyt innhold av gull og det ble funnet gull i 3 forskjellige dybder med kort avstand mellom hver prøve – over et stort område.

Det viktigste var på kort tid å skaffe nok penger slik at selskapet fikk avsluttet prøvetakingen og deretter få en godkjent geolog til å gå gjennom analysene av prøvene slik at geologen kunne lage en rapport som kunne oversendes Minerals Commission i god tid før utløpet av fristen 15. nov. 2015

2 vellykkede presentasjoner av HUBR AS – Courmack AB og Afro Scandic Ltd for eksisterende aksjonærer samt møte med nye investorer resulterte i at selskapet fikk ressurser til å gjennomføre et program i felten og at geologen derfor nå har levert inn en 21 siders Terminal Rapport til Minerals Commission.

Se den ferske rapporten her

Se den fornyede lisensen her fra Mineral Commission i Ghana

Se status-rapport omkring selskapets felles aktiviteter i sommer utarbeidet av vår partner Courmack AB her:

Update Ghana September 15.pdf

Se mer om partneren på hjemmesiden:

www.courmack.se Se også: Courmack AB brosjyre

Samarbeidet bygger på at man går inn i et felles eierskap av hele lisensen mot at Courmack AB – med sin betydelige geologiske kompetanse og tilstedeværelse – tar ansvaret for all videreutvikling av området.

Dette vil medføre en radikal økning i Hudson Bay Resources sine aktiviteter i Ghana og snarlig vil et større borre-program igangsettes for å få fastslått de store gullgehaltene man så langt har påvist til en endelig og industriell standard som gjør området omsettelig og/eller åpner for egen produksjon.

Til sammen vil det derfor fremover investeres i et program på samlet 1 mill. USD de kommende 6 – 10 måneder. I forbindelse med planleggingen av partnerskapet ble det gjennomført en tur til Ghana og inspeksjon av selve lisensen med personer fra styret i både Hudson Bay Resources AS og Courmack AB – forut for den endelige inngåelsen av kontrakt om samarbeid.

Som det fremgår av rapporten hadde man også møter med Mineral Commission sentralt i Accra og fikk da fysisk bekreftet at konsesjonen –som tidligere – er i orden og vil fornyes når omtalte boreprogram blir gjennomført fremover.

Se selve dokumentet på gigantlisensen i rapporten som er «gull verdt» i dag etter en sterkt økende aktivitet i nabo-områdene de siste årene. Slike store lisenser utstedes heller ikke i dag pga. den svært økende interessen internasjonalt for hele Ghana.

I forbindelse med at Hudson Bay Resources AS på denne måten er revitalisert og vil ha få en mye større aktivitet fremover for å anskueliggjøre verdiene i sin betydelige konsesjon – gjennomføres det nå en emisjon til preferert kurs av kun 1,25 kr pr. aksje.

Selskapet vil nå fremover fornye seg betydelig utad både i form av hjemmeside og generelt en mer profesjonell profil, nøkkelpersonell og en langt mer utadrettet informasjon til markedet parallelt med at boringene over hele den store konsesjonen løpende (forhåpentlig) vil bekrefte de store gullgehaltene som allerede er indikert gjennom våre tidligere geologers feltarbeider.

Videre vil man søke et gradvis nærmere samarbeide med Courmack AB på flere felt.

En investering i Hudson Bay Resources AS til dagens kurs – tatt i betraktning konsesjonens størrelse og allerede gitte estimater fra selskapets tidligere geologer –synes derfor å kunne være interessant.

Courmack AB sikter mot børs i Sverige.

Formaliseringen av samarbeidet mellom selskapene ble signert i kontrakt mellom Hudson Bay Resources AS og Courmack AB lørdag 11. april, 2015.

Snuoperasjonen og samarbeidet med Courmack AB ble initiert av de to største aksjonærene i selskapet – Tov Westby og Lars Bystrøm – som har hatt kontakt med miljøet rundt Courmack AB over en lengre periode med tanke på et mulig samarbeid.

Og en spesiell takk skal rettes til Kjell Øivind Hansen som hoved-pådriver og inspirator til å få denne snuoperasjonen vel i havn.

Sentral beliggenhet i dagens mest høyaktuelle områder!

Lisensen til Hudson Bay Resources ligger sentralt i området Asankrangwa. Ettersom gruve-industrien i de senere år har fokusert mere og mere på – nettopp –Asankrangwa og denne regionen har vår lisens etter hvert blitt «omringet» av internasjonale gruveselskaper som nå allerede er i produksjon bare kilometer unna vår relativt «gamle» lisens.

Lisensen svært sentrale beliggenhet i dag ser vi på illustrasjonen under som er hentet fra hjemmesiden til et nærliggende gruveselskap.

Ghana-properties2

Det er verdt å merke seg at Asankrangwa nå er blitt selve senteret i den «nye Gullsirkelen» i Ghana med en radius på 120 km. Altså det man i dag regner blant de mest prospektive og lovende områdene fremover. Der ligger vår lisens plassert sentralt ved siden av området til «AGG-Asankrangwa Holdings» – merket med rødt i sentrum av kartet!

Vi i Hudson Bay Resources må i dag bare takke våre gode partnere, rådgivere og ikke minst erfarne geologer som var så dyktige og fremsynte at valget for mange år tilbake falt på akkurat dette området – og det i en tid hvor det generelle geologiske fokuset enda var rettet mot andre steder i Ghana.

Denne beslutningen har i dag etter nesten 10 år – som man ser – blitt til en «innertier» i den nye gullsirkelen for prospektive områder hvor alle vil inn – og dette øker nå verdien på vår lisens betydelig.