For raskere å kunne øke vår produksjon og utvikle våre lisenser, ønsker styret i Hudson Bay Resources AS (HUBR) å tilby våre aksjonærer og andre interesserte å forhåndskjøpe gull med 10% fortjenestegaranti på 4 måneder.

Gullet som skal forhåndsselges tas fram via egen produksjon, eller – ved stor etterspørsel – via kjøp av gull i Ghana.

Salget vil skje direkte fra HUBR i Norge, og selskapet vil garantere oppgjør innen 4 måneder med følgende betingelser, enten i gull eller ved kontant utbetaling.

a) Minimumsinvestering ved forhåndskjøp vil være 500 gram gull.

b) Alle investeringer må være i enheter á 500 gram gull

c) Garantert avkastning vil være 10% og investeringsperioden er 4 måneder

d) Dersom det av ulike årsaker som f eks stor etterspørsel, uforutsette hendelser – herunder politiske vedtak som endrer forutsetningene – eller vesentlige tekniske eller naturmessige utfordringer ikke kan foretas oppgjør innenfor nevnte 4 måneders frist, vil investeringen automatisk rullere i en ny 4-måneders periode. Garantert avkastning vil da være 15% på opprinnelig investert beløp, og tilsvarende 5% økning og utsatt frist (med nye 4 måneder) ved ytterligere forsinkelser frem til endelig oppgjør.

e) Oppgjørsformen vil enten være i form av kontant oppgjør av 110% av investert beløp (beregnet ut i fra gullpris og valutakurs ift USD på investeringstidspunktet, eller ved uttak av 110% av investert gullmengde. Ved evt forsinket oppgjør – ref pkt d.) ovenfor – vil oppgjøret være tilsvarende, men da med den angitte, økte avkastningen.

Med nåværende kapasitet, regner vi med å kunne produsere ca. en kilo gull pr. Uke, men dette kan variere fra uke til uke. Om vi får et tilstrekkelig stort forhåndskjøp av gull, vil styret vurdere å benytte den økte kapitaltilgangen til å investere i økt produksjonskapasitet for på den måten å kunne innløse inngåtte forhåndskjøpsavtaler på et tidligere tidspunkt.

Gullet kan enten leveres som rågull, ca 22 karat, eller ferdig raffinert på 23,999 karat, i barrer á 100 gram.

Benytt Blankett for Forhåndskjøp av gull på våre hjemmesider  hubr.no for bestilling. Bestillinger sendes til Post til Hudson Bay Resources AS

Styret i Hudson Bay Resources AS

Oslo/Accra

  1. mai 2017