Kjære aksjonærer i Hudson Bay Resources AS (HUBR ).

Nedenfor følger en oppsummering av hva som så langt har skjedd i Ghana, hva styret og ledelsen planlegger videre fremover, samt beskrivelse av det foreslåtte salget av egeneide aksjer til eksisterende aksjonærer med en kort redegjørelse for bakgrunnen.

1. Tilbakeblikk

Mye har skjedd siden siste presentasjon på vår hjemmeside.

Det ”negative” med forsinkelsene i produksjonen de siste uker i Q1 2017 og deretter de finansielle problemer som vårt svenske samarbeidsselskap Courmack AB kan kanskje vise seg å bli positivt for HUBR sine aksjonærer.

Vi gjør et kjapt historisk tilbakeblikk:

I april 2015 ble det signert en Joint Venture avtale mellom Hudson Bay Resources AS og det svenske gruveselskapet Courmack AB.

HUBR fikk da en eierandel på 49,9 % av det felles eide selskapet i Ghana – Afro Scandic Ltd., – og svenske Courmack fikk en eierandel på 50,1%. I tillegg har Courmack AB flere større og mindre egne lisenser i samme område. Her skulle HUBR AS og Courmack AB dele utgiftene og inntektene 50/50 når man gradvis skulle få igangsett produksjon på disse lisensene sammen, men uten noen form for, men uten noen form for eierskap i disse selskapene/lisensene.

I påvente av å kunne få en formell Mining Licence (en lisens til å starte full kommersiell produksjon) på vår felles store konsesjon «Asankrangua» var det viktig å opprettholde den midlertidige «Prospecting Licence» for området. Vi fikk den forlenget ett år, først fra 15.Nov 2015 og senere fra 15.Nov 2016.

Afro Scandic klarte også å få inngått en ny avtale med Minerals Commission på bedre vilkår enn den opprinnelige slik at Afro Scandic nå må betale mindre avdrag pr. måned inntil endelig konvertering til Mining Licence er i orden.

1.Aug 2016 tegnet så Courmack AB en avtale med finske Kurex Oy om leie av en flunkende ny Volvo EC300 gravemaskin samt muligheter for leveranser av mere nytt og driftssikkert utstyr for å få øket produksjonen utover i 2017. Courmack AB lånte penger av HUBR AS for å dekke første avdrag. Senere avdrag skulle betales direkte av produksjonen.

Fra den korte perioden med alluvial produksjon vi har hatt gående de siste måneder har vi sett at på bare 1 – en – god produksjonsdag med fungerende utstyr og gode driftsforhold – har Hasse og hans team med svært enkelt utstyr og nærmest bare ved å «skrape i overflaten» klart å produsere opp mot ½ kilo gull(!)

Her er ett eksempel:

Dette viser at det ligger et betydelig potensiale i dette området på sikt – både for egen, enkel alluvial produksjon på utvalgte områder, men vel så viktig også for ytterligere prospektering med tanke på mulige fremtidige salg av andre deler av konsesjonene (konsesjoner som er mer egnet for industriell stordrift) til tyngre internasjonale gruveaktører.

Dessverre så ble det ingen kontinuitet i produksjonen den første perioden til tross for meget lovende produksjonsresultater på de få dagene man fikk operert utstyret ute i felten. Se mere om oppstarten av produksjonen her:

https://www.hubr.no/2016/12/julenissen-kom-tidlig-til-hudson-bay-resources-as-i-ar/ 

Hasse Söderström – som leder produksjonen – ble dessverre ganske alvorlig syk slik at han ble ilagt flyforbud i over 2 måneder.

Da Hasse igjen var tilbake, fant vi gull på en av Courmack sine små lisenser og der viste det seg å være en relativt betydelig forekomst. Dessverre viste det seg etter hvert at mudderjorden økte i høyde, slik at gravemaskinen ble flyttet til en annen smålisens i samme geologiske område hvor det kun – basert på foreløpige undersøkelser – synes å være ca. 2 meter med vanlig jord over den gullholdige svartsandjorden (såkalt «Payload») – altså et potensielt gunstig område å produsere alluvialt på fremover for selskapet.

Her har gravemaskinen nå stått i noen uker i påvente av at Courmack AB skulle betale for nesten 4 måneders leie. De skylder nå EUR 50.000 eller ca. NOK 450.000 til utleier.

I Ghana har Courmack AB også stående et knuseanlegg som kan brukes på Asankranguafeltet for i første omgang å ta prøver (et arbeide som igjen innfrir den prospekteringsinnsatsen som kreves for senere å få en full «Mining Licence») og når Mining Licence er tildelt – kan det samme anlegget brukes til full kommersiell produksjon på samme lokasjon. Vi vil da få to separate produksjonsenheter i drift.

Dette knuseanlegget trenger en del tilleggsutstyr som Hasse Søderstrøm allerede har anskaffet og sendt nedover fra Nord-Sverige via sine mange kontakter i den lokale gruveindustrien der.

Styremedlem Arnfinn Berg har nylig vært sammen med Hasse Søderstrøm i møte med utleier Kurex OY og der gjort nye avtaler for leie av Volvo EC 300. Månedsleien ser nå ut til å kunne gå ned til EUR 10.000 pr måned i stedet for EUR 18.500 og dette er tenkt å gjelde fra og med oppgjør av Courmacks gamle omtalte gjeld på EUR 50.000.

Uten å ha nedbetalt denne gjelden vil vi måtte returnere gravemaskinen, noe som vil medføre store forsinkelser og ytterligere utfordringer for videre fremdrift akkurat nå denne våren når produksjonen gjenopptas.

2. Veien fremover

Styret og ledelsen jobber nå med å forberede gjenopptagelse av alluvial produksjon og videre arbeid med å sikre at lisensen på Asankrangua kan omdannes til Mining Licence, parallelt med at styret er i løpende dialog med Courmack AB om å kjøpe alle deres datterselskaper i Afrika (Kings Cross, Ashstar, Swed Mining i Ghana, et selskap i Namibia, samt alle Small Scale Lisensene), i tillegg til de 50,1% av aksjene i Afro Scandic som nå er eid av Courmack AB.

Detaljene rundt disse forhandlingene holdes foreløpig kun på styrenivå, men informasjon om resultatet av dette og hva man til slutt eventuelt ende vil foreløpig kun holdes på dette nivå. Men, om vi klarer å få gjennomslag for vårt fremsatte forslag, mener styret at dette vil innebære muligheter for en betydelig oppside for HUBR sine aksjonærer.

Resultatet av disse forhandlingene og hva man til slutt eventuelt ender opp med, vil bli lagt ut på hjemmesidene straks en eventuell avtale er signert.

Følg med på hjemmesiden: www.hubr.no

Når det gjelder alluvial produksjon i Ghana vil Hasse Söderström fremover arbeide som Product Manager og lønnes bl.a. av resultatet som oppnås. Dette vil skje gjennom gjennom selskapet Afro Scandic Ltd., så dette vil således ikke belaste driften i HUBR AS.

De kostnader som allerede har blitt pådratt, samt budsjetterte kostnader i forbindelse med restart av alluvial produksjon, betaling på lisenser og forhandlinger med Courmack AB er estimert som følger:

  • – Betaling av gjeld Kurex Oy EUR 50.000.
  • – Forhåndsbetaling av minimum én månedsleie av gravemaskin til Kurex Oy EUR 10.000.
  • – Driftsutgifter både i Ghana og administrasjonen i Norge. (Kostnaden i Norge er marginal da det arbeidende styret fortsatt arbeider gratis).
  • – Utgifter til nødvendig sluttprospektering på «Asankrangua»-feltet vårt, slik at vi får tatt de nødvendige prøver for å kunne få tildelt en «Mining Licence» fra Minerals Commission.
  • – Betaling av statlig konverteringsavgift til Minerals Commission når Mining Licence blir tildelt.
  • – Forhandlinger med Courmack AB

3. Salg av egeneide aksjer

Styret er av den oppfatning at verdien av HUBR AS nå er avhengig av at vi både får i gang alluvial produksjon i Ghana, samt at vi får landet et eventuelt oppkjøp av Courmacks lisenser/datterselskaper slik det nå jobbes med. For å kunne gjennomføre dette er vi – som det fremgår ovenfor – avhengig av å få inn et visst beløp innen meget kort tid. Styret har derfor besluttet å selge inntil 5 millioner av selskapets egeneide aksjer for å finansiere de ovenfor beskrevne kostnader.

På denne bakgrunn inviteres derfor alle eksisterende aksjoner i HUBR AS til å tegne aksjer i selskapet i et rettet nedsalg til eksisterende aksjonærer. Som følge av at det er knyttet større usikkerhet mht selskapets muligheter til å betjene pådratte kostnader, planlagte aktiviteter/investeringer, samt usikkerheten rundt utfallet av forhandlingene med Courmack AB, har styret besluttet å tilby aksjene i dette nedsalget til kr. 0,625 pr. aksje.

Tegningstiden er begrenset tid inntil videre. Last ned tegningsblankett helt oppe på siden, i høyre kolonne. 

I tillegg vil alle aksjonærer med kjent adresse i VPS få tilsendt denne sammen med dette brevet.

Dersom det rettede nedsalget av egne aksjer skulle bli overtegnet, vil tildelte aksjer skje i henhold til innbyrdes fordeling av tegnede aksjer, og innbetalt beløp utover tildelte aksjer i henhold til ovennevnte fordeling vil tilbakebetales den enkelte aksjonær senest 14 dager etter innbetalingsfristen.

Om ikke alle 5 mill. aksjer à kr. 0,625 er tegnet innen fristens utløp vil disse aksjene bli tilbudt nye aksjonærer.

Styret vil i denne forbindelse presisere at det knytter seg betydelig usikkerhet til investering av en slik art som det her inviteres til, men at vi – dersom vi lykkes med de planlagte aktivitetene og investeringene – mener at det kan være en betydelig oppside, hensynstatt de resultater vi selv har oppnådd med enkel alluvial produksjon og de verdier som er avdekket på andre gullfelt i samme område.

Med vennlig hilsen

Torgeir Vikenes (Styreleder), Arnfinn Berg, Tov Westby