På årets generalforsamling lovet vi å informere våre aksjonærer så snart resultatene fra sommerens boreprogram forelå. Vi har gjennomført et boreprogram på til sammen 118 borehull med to prøver fra hvert hull sendt til analyse. Det tas en prøve av jord på ca 2 meters dybde og en prøve fra fjellet(av geologene benevnt saprolitt) på ca. 5,5 meters dyp.

Resultatene viser at det er en gullmineralisering i denne delen av Blokk A1. Det betyr at vi finner indikasjoner på en gullforekomst under overflaten der vi nå gradvis og grundig leter oss frem til rett sted.

Bakgrunnsverdien for gull i jordskorpen er 4 ppb (parts per billion) eller 0,004 gram per tonn. Vi leter etter anomalier som peker mot større konsentrasjoner og da er alt over 100 ppb eller 0,1 gram gull pr tonn interessant som indikator. Hva er en økonomisk drivverdig gehalt har vi ofte fått spørsmål om? Svaret er at det er en kombinasjon av gull pr tonn, forekomstens størrelse, forekomstens dybde som avgjør om det er muligheter for dagbruddsdrift, og til slutt infrastrukturen tilgjengelig på funnstedet. Gruvene som er i drift i Ghana i dag driver stort sett på forekomster som har fra 2000 ppb gull tilsvarende 2 gram per tonn og oppover.

Vi har resultater fra jordprøvene på helt opp til over 5000 ppb eller 5 gram pr tonn og det er meget bra, men bare fortsatte analyser og mer boring vil gi oss muligheten til å finne drivverdige ressurser.

Et annet ofte stilt spørsmål er hvor mye gull kan det være i vårt regionale felt og hvor mye kan en slik ressurs utgjøre i penger? Dette spørsmålet er helt naturlig at våre investorer og medaksjonærer stiller, men svaret er vanskelig å gi fordi hver gruve og hvert felt er forskjellig. Årlig produseres det gull i Ghana for omkring 15 milliarder kroner fordelt på et tjuetalls gruveselskaper, med noen store og en del mindre produsenter. Størrelsen på vårt felt (134 km2) gir muligheter for betydelige ressurser, spesielt nå som Auger boringen viser opp til flere hundre ppb gull i saprolitten(forvitret fjell). De største gruvene i Ghana ligger på en produksjon opp mot 450.000 unser pr år, og i dag prises en unse gull til omkring 1800 USD.

Det er selvsagt ikke mulig å gi garantier, men resultatene så langt har fått samtlige fagpersoner involvert til å se optimistisk på muligheten til å finne en eller flere drivverdige ressurser på vårt regionale felt. Selskapet er avhengig av å få inn mer kapital for å kunne fortsette med Auger boreprogrammet og jordprøvetakingen. I den forbindelse stilles det ofte spørsmål fra aksjonærene om hvor lenge man skal holde på før resultatene er gode nok eller vi kan starte med gullproduksjon. Svaret er at tilgangen på frisk kapital bestemmer farten fremover og er dermed med på å bestemme tidspunktet der vi kan gå ut med et ressursestimat for den første gullåren. Vi har kommet et godt stykke på vei dit og arbeidet fortsetter.

Når det gjelder gullproduksjon er selskapets strategi å utvikle og identifisere økonomisk drivverdige gullreserver og deretter selge seg ut eller inngå i et joint venture med større selskap som har personell og utstyr til den krevende og kostbare prosessen det er å produsere gull. I markedet i dag er det selskaper som er på jakt etter nye felt med påviste ressurser, og vi har merket interesse for vårt felt, etter hvert som vi har tatt steg fremover.

Jan Høvik
Hudson Bay Resources AS
Mobil: +47 – 911 39 914
Mail: jan@hubr.no