Arsenanalyser
I begynnelsen av januar foretok vi en arsenanalyse av et utvalg jordprøver tatt sommeren 2010. Bakgrunnen er kunnskapen om at det er en sammenheng mellom arsen i jordprøver og gullforekomster. I Ghana er dette en velkjent sammenheng. Resultatene fra prøvene var gode og kom på de steder vi hadde forventet det.

Avsluttet emisjon
Før jul i fjor og mellom nyttår og 15. mars i år har vi gjennomført to mindre emisjoner, som har gitt arbeidskapital til Ghana-prosjektet. Emisjonene har vært vellykkede.

Pågående feltarbeid i Ghana
Hudson Bay er inne i avslutningen av en ny runde med prøvetaking på vårt regionale felt i Ghana. Vi har tatt en rekke nye prøver fra Block A1 og den nye Block A2. Hensikten med denne runden er å ta nye prøver med kortere avstand mellom prøvepunktene langs de kuttlinjer vi har gjort i terrenget. Dernest ta prøver langs nye kuttlinjer parallelt med de gamle, men med kortere avstander mellom linjene. Dette vil gi oss økt kunnskap om hvordan de interessante resultatene er distribuert. Området vi arbeider i dekker den største anomalien i Block A1. En anomali i et mineralfelt er punkter der resultatene er godt over gjennomsnittlige.

Området er utvidet med det vi har kalt Block A2, som nevnt over, og resultatene fra denne runden vil foreligge i april avhengig av køen i laboratoriet.

Auger boring
Når resultatene fra denne runde feltarbeid foreligger, og de fortsatt er positive, vil vi være klare til å starte et auger boreprogram for dette området. Vår geolog Boye Flood har i samarbeid med Felix Sibsa(Geolog Ghana) og Neil Macfarlane(Country Manager Ghana) lagt rammene for et slikt boreprogram. Teknikken som brukes er hule rør som dunkes nedover til det treffer grunnfjellet og jordprøver hentes ut for hver meter eller etter geologens bestemmelse.

Resultatene fra boreprogrammet vil gi oss et første, om enn usikkert, ressursestimat for feltet. Ressursestimatet vil være viktig for oss og ikke minst for eventuelle samarbeidspartnere. Det vil også være avgjørende for hvor vi vil gå videre med diamant boring og hvor borehullene i dette programmet vil bli satt.

Finansiering av videre fremdrift
Hudson Bay Resources trenger kapital for å kunne gjennomføre auger boreprogrammet og deretter diamant boreprogrammet. Hittil har kapitalen investert i selskapets siste emisjoner blitt brukt i Ghana-prosjektet for å holde farten oppe og få resultater som steg for steg kan bygge verdier for aksjonærene. Det har også betydd at nøkkelpersoner i prosjektet ikke har fått betalt for sin innsats, i noen tilfeller har det nå gått opp mot to år uten noen form for godtgjørelse. Dette gjelder ikke minst vår geolog Boye Flood som har stilt sin ekspertise til rådighet for selskapet og det gjelder styret og styreleder som ikke har fått sitt 2009 honorar enda. Styreleder har arbeidet et betydelig antall timer siden høsten 2009, som ikke er godtgjort. Dette er forhold det må ryddes opp i.
Når selskapet nå har besluttet å invitere aksjonærene med på en ny emisjon er det klart at den kapital som blir investert i prosessen også må dekke driftsrelaterte kostnader som nevnt over.
Vi har en klar formening om kapitalbehovet som må til for å gjøre den jobb som skal til for at et første ressursestimat skal foreligge, og det er dette beløp vi nå ber nye og gamle aksjonærer om å bidra med.

Rammen for den nye emisjonen er 2,5 mill kr. og aksjekursen er satt til 0,50 kr pr aksje.

Kapitalen skal blant annet benyttes til å kjøpe en såkalt ”Prospecting License” for vårt regionale felt. Det er nødvendig for at en skal kunne bore i bakken og benytte tyngre maskiner i felten. Kjøp og innleie av mannskaper, borerigg, tyngre utstyr og fagfolk koster en god del også i Ghana, som opplever et rush i gruveindustrien.

Emisjon vår 2011
På bakgrunn av vedtak i generalforsamling i Hudson Bay Resources AS, 30. juni 2010
Har styret fått godkjent følgende fullmakt:

” Det er i dag utstedt 77.489.902 aksjer i selskapet pålydende 0,05 kr pr aksje og aksjekapitalen er kr. 3.874.495,-.

Styret gis fullmakt til kapitalforhøyelse med inntil kr.1.000.000 ved utstedelse av i alt 20.000.000 aksjer pålydende 0,05 kr. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, men den skal ikke være lavere enn kr. 0,50 pr aksje.

Videre får styret fullmakt til å fastsette alle øvrige betingelser ved aksjekapitalforhøyelsen, herunder fravike aksjonærenes fortrinnsrett til aksjetegningen og til å endre vedtektene i tråd med kapitalforhøyelsen.

Løpetiden for fullmakten er til neste ordinære generalforsamling. Aksjeinnskuddet skal i sin helhet gjøres opp ved kontant innbetaling til selskapets bankkonto.

Aksjeinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

De nytegnede aksjene får rettigheter i selskapet fra det tidspunktet aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjene gir rett til utbytte fra det året aksjene tegnes. Fullmakten gir rett til innløsning av opsjoner og tegningsretter.

Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til kapitalforhøyelse. ”

Selskapets aksjekapital er pr mars 2011, 3.934.201,- kr fordelt på 78.684.020 aksjer hver pålydende 0,05 kr pr aksje.

Styret har vedtatt å benytte fullmakten fra generalforsamlingen til å utstede i alt 5.000.000 aksjer til pålydende 0,05 kr med kurs 0,50 kr pr aksje.

Tegningsfristen er fra og med torsdag 24. mars til og med onsdag 1. juni 2011.
Tegningen er først gyldig når tegningsbeløpet er innbetalt til selskapets aksjeinnskuddskonto.

Innbetalingsfristen er senest fjorten dager etter tegning er gjort i emisjonen.

Tegningsblankett fås ved å klikke på denne linken: Tegningsblankett.

Spørsmål i denne forbindelse kan stilles til undertegnede.

Jan Høvik
Hudson Bay Resources AS
Mobil: +47 – 911 39 914, E-mail: jan@hubr.no eller jhconsulting@online.no