Hudson Bay gjennomførte en vellykket mindre emisjon sent høsten 2010, som gjør oss i stand til å fortsette kartleggingen av ressursene på vårt regionale felt i Ghana. Vi har allerede startet en laboratorietest av omkring 600 prøver fra området vi har kalt Block A, for å påvise Arsen. Dette grunnstoffet er en kjent indikator for gull og vil dermed bidra med viktig informasjon for det videre feltarbeidet.

Vi beregner å starte feltarbeidet allerede fra uke 3 og vil da ta jordprøver og gjennomføre et auger borings program. Jordprøver tas med inntil 50 cm dybde, mens auger boring kan bore ned til fast fjell (saprolitt). Dybden på jordsmonnet varierer og kan gå helt ned til omkring 20 meter med ca. 4 meter i snitt.

Resultatet av dette arbeidet vil bli satt sammen til vårt første ressursestimat (inferred resources) for den utvalgte Block A anomalien vi undersøker nærmere. Riktignok er et slikt ressursestimat meget usikkert, men det vil gi en indikasjon på mulighetene i denne delen av vårt regionale felt. Block A utgjør bare en liten del av feltet og resultatet her er ikke avgjørende for om det finnes mineralressurser andre steder på det regionale feltet.
Øvrige mineralfelt

Når det gjelder Echo Valley i California har vi betalt lisenser for 2011. Sent høsten 2010 benyttet vi en ekstern geolog til å gjennomføre et søk i databaser og i tilgjengelig dokumentasjon for å stå best mulig rustet til å vurdere videre utvikling av dette feltet når selskapets økonomiske situasjon tillater det.
Kapital og emisjon

For videre fremdrift inviterer selskapet aksjonærene til å tegne seg i den pågående emisjonen.
Hudson Bay nærmer seg en kartlegging av våre mineralressurser som vil gi et første bransjegodkjent ressursestimat for Block A. For å komme dit i løpet av første halvår 2011 trenger selskapet mer kapital.

Tegningsblankett fås ved å klikke på denne linken: Tegningsblankett.

Spørsmål i denne forbindelse kan stilles til undertegnede.
Jan Høvik
Hudson Bay Resources AS
Mobil: +47 – 911 39 914
E-mail: jan@hubr.no eller jhconsulting@online.no