Styret og ledelsen i Hudson Bay Resources AS inviterte på informasjonsmøte onsdag 22. september 2010 aksjonærene til å delta i en emisjon på inntil 5.000.000 aksjer til kurs kr 0,50 pr aksje. Tegningsfrist er til og med mandag 11. oktober og betalingsfrist er til og med 18. oktober.

Du finner tegningsblanketten her: Tegningsblankett.

På møtet ble det presentert resultater fra de siste prøvetakingene i Ghana. Resultatet blir av selskapets geologer karakterisert som oppmuntrende.

Før den siste prøvetakingen startet hadde geologene på bakgrunn av tidligere undersøkelser valgt ut to områder på til sammen 24,8 kvadratkilometer for nærmere undersøkelser (hele feltet er på 134 kvadratkilometer). Det ble til sammen samlet inn 1040 jordprøver i de to områdene. Resultatene inkluderer en rekke enkeltanalyser med høye verdier, opp til 5,8 gram gull pr tonn. Men viktigere er tendensen til samling av høye gullverdier innen begrensede områder. Det er identifisert 3-4 anomale områder (unormalt høye gull verdier) med en utstrekning fra 0,6 km2 til 2,8 km2. Disse anomaliene vil nå bli gjenstand for videre detaljert prøvetaking både fra overflaten og med lett boreutstyr. Samtidig fortsetter det regionale arbeidet for å få definert nye felt for detaljert leting.

Selskapets geologer i Accra og Oslo anbefaler på bakgrunn av disse resultatene at arbeidet fortsetter. Bla av hensyn til regntiden er det ønskelig å komme i gang med dette arbeidet så snart som mulig.

På informasjonsmøtet ble det stilt spørsmål om sannsynlige verdier i vårt tildelte leteområde. Det er ikke mulig å gi noe pålitelig verdianslag før feltarbeidet har kommet lengre. Men eksempelvis vil en gruve som produserer 150.000 unser pr år med dagens gullpris representere en brutto årlig omsetning på ca kr 1,2 milliarder. Vi mener at vårt felt (134 kvadratkilometer) kan ha potensiale for et slikt produksjonsvolum. Det er for illustrasjonens skyld nedenfor opplister noen produserende gruver i Ghana:

  • Red Back Mining Inc. hadde målsetning om 170.000 unser i 2009.
  • Perseus Mining Ltd. har målsetning om 140.000 unser i 2010.
  • AngloGold Ashanti Ltd. produserte 557.000 unser i 2008.
  • Newmont Inc. produserte 504.000 unser i 2008.
  • Golden Star Resources Ltd produserte 295.926 unser i 2008.

I denne bransjen er det særlig tre forhold som avgjør om det er mulig å etablere økonomisk lønnsom produksjon: Mengden drivverdige ressurser, utvinningskostnader, som er sterkt påvirket av kvaliteten av infrastrukturen i området, og gullprisen. Infrastrukturen i området er rimelig god og med dagens høye gullpris vil mange flere prosjekter være lønnsomme enn for få år siden. I analyse datert 20. september 2010 konkluderer Deutsche Bank med at gullprisen sannsynlige vil stige til USD 1.600 i 2012.

Vår målsetting er å påvise kommersielt utnyttbare ressurser i vårt tildelte leteområde gjennom systematisk prøvetakingen og boring, for deretter å selge prosjektet eller inngå samarbeid med større gruveselskaper som har kompetanse og kapital til å ferdigutvikle feltet frem til og med produksjon.

For å gjennomføre dette programmet vil det etter styrets vurdering være behov for en kapitaltilførsel på USD 1 -1,5 mill. I første omgang tas det sikte på å hente inn inntil kr 2,5 mill fra eksisterende aksjonærer, samtidig som det er innledet kontakt med mulige investorer med erfaring fra gruvebransjen.

Tegningsblanketten kan sendes via faks: +47 – 23 89 90 01, eller via mail vist under,
eller via post: Hudson Bay Resources AS, Postboks 191, 1325 Lysaker.

For ytterligere informasjon kan adm. dir. Jan Høvik kontaktes.
Kontaktinformasjon: Telefon: 911 39 914, mail: jan@hubr.no

Lysaker, 24. september

Styret i Hudson Bay Resources AS