Vedrørende aksjekjøp i Hudson Bay Resources AS

Bli med NÅ – på et tidlig tidspunkt – til lav kurs og ta del i verdiutviklingen i selskapet fremover!

For dette salget av egne aksjer har styret satt kursen til kr 1,- pr. aksje.

Pengene som kommer inn ved dette salget, skal benyttes til anskaffelse av ytterligere utstyr for å kunne starte en fullskala produksjonslinje på området.

Salget er oppad begrenset til 9.5 mill. kroner. Etter at man har kommet i stabil produksjon, vil man søke å hente inn et større beløp fra institusjonelle investorer, f.eks. via meglerhus, for ytterligere industrialisering, og da sannsynligvis til en høyere kurs. Se note*

Ønskes ytterligere opplysninger så ta gjerne kontakt med selskapet på E-post: hubr@hubr.no  hjemmesider: www.hubr no

* Note:
Tilleggsinformasjon:

Det finnes mange måter og metoder å verdivurdere et selskap på. Selv ekspertene kan være uenige om metodene for dette.

Verdien av et selskap på et gitt tidspunkt kan for eksempel vurderes utifra antall aksjer x kursen pr. aksje (tegningskursen) i forbindelse med emisjonen. (Den virkelige verdien av selskapet kan både være høyere og lavere enn det tallet man da kommer frem til i verdivurdering.)

Styret i selskapet har etter beste evne forsøkt å fastsette en mest mulig korrekt verdi på selskapet på dette tidspunktet. Styret har kommet frem til at en emisjonskurs pr aksje på kr 1,- er riktig, basert på selskapets verdier i sine lisenser og claims samt det potensial selskapet vurderes å ha i de nærmeste årene.

Kjøp av aksjer er alltid forbundet med risiko for tap. Mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning fattes, finnes i informasjonsmateriellet som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen.

Ønskes ytterligere opplysninger så ta gjerne kontakt med selskapet på e-post:

hubr@hubr.no  hjemmesider: www.hubr no